Wij gaan voor fatsoen in de politiek

Dit zijn wij

De Ouderen Partij Heerlen zet zich in voor de belangen van ouderen, hun kinderen en kleinkinderen. Voor de ouderen van nu en later. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich – ongeacht leeftijd, cultuur, geloof of geaardheid – in Heerlen thuis voelt. Ons beleid is gericht op het zo goed mogelijk benutten en met elkaar verbinden van het potentieel van jong en oud. En op het vergroten van de economische en maatschappelijke zelfstandigheid van inwoners. De OPH is een eigentijdse partij die met beide benen stevig in het heden staat. We kijken naar wat nu belangrijk is en houden daarbij de consequenties voor later nauwlettend in de gaten.

De manier waarop we politiek bedrijven, vinden we minstens zo belangrijk als de inhoud ervan. We zijn doelgericht, staan dichtbij de mensen, zijn open en dragen fatsoen hoog in het vaandel. Dus voor ons geen geschreeuw of borstklopperij. Wij zijn er voor de kiezer, niet voor onszelf. We richten ons op de inhoud, spelen niet op de man maar op de bal. Alle voorstellen met grote financiële consequenties toetsen wij zorgvuldig volgens het SMART-principe. En afspraak is afspraak. U kunt van ons op aan.

In dit partijprogramma zetten we voor u op een rij wat onze standpunten en plannen zijn. Zodat u weet wat u van ons kunt verwachten. Nu en later.

 

 

Bij alles wat we nu doen, denken we aan later

Bij alles wat we nu doen, denken we aan later

Wij willen Heerlen toekomstbestendig maken. Op alle terreinen. Dus houden we bij het innemen van standpunten altijd rekening met de lange termijn. En zijn wij voorstander van één grote centrumgemeente die klaar is voor de toekomst. Zodat het ook voor onze kinderen en kleinkinderen straks prettig leven is.

‘Voor nu en later’, dat is onze slogan. We willen ermee aangeven dat we er zijn voor ouderen maar ook voor hun nageslacht. Dat stelt eisen aan onze aanpak. En aan de thema’s die we op de politieke agenda willen zetten.

Duurzaamheid, toekomstgericht denken, is zo’n thema. Dat moet hoog op de agenda staan, is onze stellige overtuiging. De gemeente moet daarbij zelf het goede voorbeeld geven. Door de eigen gebouwen en voorzieningen te verduurzamen. Dat betekent transformeren naar een acceptabel energielabel, LED verlichting toepassen bij openbare verlichting, elektrische of hybride bedrijfs-auto’s aanschaffen én duurzaam bouwen en slopen.

Duurzaamheid betekent voor ons ook een solide basis creëren voor de lange termijn, zoeken naar structurele oplossingen en bij alle afwegingen denken aan toekomstige effecten. Het vergt denken in het groot, dus voorbij gemeente- en zelfs landgrenzen. Samen kun je krachtiger acteren en zaken grootschaliger en toekomstbestendiger aanpakken. Samen kun je de sociaal maatschappelijke kracht en de bestuurskracht van de regio versterken. Daarom zijn wij voorstander van één grote centrumgemeente, die geëquipeerd is voor de toekomst.

 

 

Dichtbij de inwoners staan, is een must

Dichtbij de inwoners staan, is een must

Wij zijn er voor u, de inwoners van Heerlen. Uw belangen, daar gaat het om! Daar zetten wij ons graag en vol overgave voor in. Om dat goed te kunnen doen moeten we weten wat er speelt. Dus zorgen we ervoor dat we makkelijk benaderbaar en altijd dichtbij zijn. Dat onze informatie duidelijk is en voor iedereen toegankelijk.

Wij zijn goed vertegenwoordigd in alle wijken
Die hebben onze onverdeelde aandacht. Daardoor hebben we een goed beeld van elke wijk. We kennen de problematieken en weten welke behoeftes er zijn. Dat vormt de leidraad voor ons beleid. Buurtgericht werken is daarin een belangrijke partner.

Het centrum is het kloppend hart van onze gemeente
Ook daar maken we ons natuurlijk sterk voor. Onze Hoeskamer is er gevestigd, aan de Akerstraat 24. Daar kan iedereen met vragen of opmerkingen vrij binnen lopen. Dat werkt! Elke week opnieuw weten veel inwoners de weg naar de Hoeskamer te vinden. Zij vertellen ons wat er leeft in hun persoonlijke situatie, straat of buurt. Zo krijgen we een schat aan informatie. En kunnen we in ons programma inzoomen op thema’s die u belangrijk vindt.

Wij willen dat u weet wat we doen en hoe
Dus investeren we in onze communicatie. In artikelen in de plaatselijke media, op onze website en facebookpagina. In onze eigen OPH Aktueel, die huis aan huis verspreid wordt. En in persoonlijke communicatie in de wijken en in onze Hoeskamer. Ook vinden we het belangrijk dat raadsvergaderingen live te volgen zijn en dat de gemeente informatie niet alleen digitaal verstrekt maar ook op papier voor wie daar behoefte aan heeft.

Wij hebben u nodig
Wij geloven een aanpak waarbij burgers, professionals en de overheid met elkaar in gesprek gaan over belangrijke thema’s die Heerlen raken. Thema’s die we samen bepalen en waarvan we samen een aanpak overeenkomen. Zo worden we samen verantwoordelijk voor het resultaat.

 

 

Ouderen moeten zo lang mogelijk meedoen

Ouderen moeten zo lang mogelijk meedoen

Ouderen zijn belangrijk in de straat, buurt en wijk. Zij moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven en mee doen. Op een prettige en verantwoorde manier. Bij al onze afwegingen en beslissingen kijken wij daarom vooral naar wat dat betekent voor ouderen.  

Om ervoor te zorgen dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, maken wij ons sterk voor het realiseren van levensloopbestendige woningen. En willen wij alternatieve woonvormen, waarbij sprake is van zorgen voor elkaar en het collectief inkopen van zorg, zoveel mogelijk stimuleren en faciliteren.

Wie fit is en uit de voeten kan, kan langer zelfstandig blijven wonen. Dus investeren we als OPH in meer bewegen voor ouderen en in het plaatsen van beweeg-toestellen voor ouderen in bestaande speeltuinen.

De eenzaamheid onder ouderen is groot. Heerlen is zelfs een van de koplopers op het gebied van eenzaamheid. De OPH is van mening dat elke oudere die zich eenzaam voelt, er één te veel is. En wil hier dus iets aan doen. Door het initiëren van een project dat zich richt op het terugdringen van die eenzaamheid. Een project dat gedragen wordt door vrijwilligers en een professionele organisatie. Een project dat jong en oud met elkaar verbindt.

Als middel om eenzaamheid te bestrijden zien wij bovendien het organiseren van culturele evenementen, speciaal voor ouderen. Bij evenementen in Heerlen moet de programmering evenwichtiger worden, in die zin dat er aandacht is voor de interesse en voorkeuren van ouderen.

 

 

Heerlen verdient een aantrekkelijk centrum

Heerlen verdient een aantrekkelijk centrum

Het huidige stadscentrum is versnipperd en daardoor niet aantrekkelijk voor ondernemers, winkelend publiek en bewoners. Wij willen wonen, ondernemen, winkelen en recreëren in centrum Heerlen attractief maken. En ervoor zorgen dat het centrum veiliger en voor iedereen toegankelijk wordt.

Wonen
Wonen in het centrum moeten we stimuleren en aantrekkelijker maken. Bijvoorbeeld door het wijzigen van de bestemming van leegstaande winkel- en kantoorpanden. Maar ook door ervoor te zorgen dat het centrum weer levendig wordt; een aangename plek om te verpozen.

Ondernemen
Ondernemers zijn belangrijk om Heerlen weer op de kaart te zetten als koopstad. Daarom moeten ondernemers zoveel mogelijk ondersteund en gefaciliteerd worden. Door de precariobelasting te vereenvoudigen (bijvoorbeeld een vast bedrag per m2 terras). Door starterspremies te verstrekken en de kosten voor startende ondernemers te verlagen. Door een professionele partij in te huren die met succes bemiddelt tussen pandeigenaren en ondernemers (zoals in de Oranje Nassaustraat gebeurd is). En door de acquisitie van nieuwe formules en succesvolle labels professioneel in te richten.

Winkelen
Heerlen moet weer aantrekkelijk worden als koopstad. Dus is het zaak om de leegstand aan te pakken en Heerlen sfeervoller en levendiger te maken. Wij gaan voor het terug op de kaart zetten van Heerlen als koopstad. Dat willen we doen door het centrum compacter te maken, themastraten in te richten (bijvoorbeeld Honigmanstraat: foodstraat, Oranje Nassaustraat: reisstraat, Saroleastraat: schoenen- en kledingstraat), het accent te leggen op sfeer en beleving en door het organiseren van activiteiten die daarvoor zorgen. Maar ook door de binnenstad na 12 uur af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer en fietsers. Voor die laatste categorie zijn er gratis fietsenstallingen (Akerstraat & station). Daarnaast willen we met ondernemers en pandeigenaren komen tot een systeem om parkeren (deels) te vergoeden (hospitality card).

Recreëren
Hieronder verstaan we cultuur, eten en drinken en bewegen.

Cultuur: Ons streven is om de samenwerking tussen de verschillende culturele instellingen te intensiveren. Dus tussen het Parkstad Limburg Theater, de Nieuwe Nor, het Cultuurhuis en de Royal.

Zodat er sprake is van een compleet en evenwichtig aanbod van culturele activiteiten. En zodat de verschillende spelers elkaar aanvullen en versterken.

Eten en drinken: De horeca in het centrum moet ruimer baan krijgen. Dat kan door leegstaande panden aantrekkelijk te maken hiervoor en het centrum na 12 uur af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Zo creëren we meer terrasruimte en voorkomen we geluidsoverlast.

Bewegen: We willen een zwembad voor jong en oud in of vlakbij centrum Heerlen. Dus zetten we ons in voor het behoud van het Mondriaan zwembad en het geschikt maken hiervan als doelgroepenbad en/of voor een groot regiobad aan de rand van Heerlen.

Voor iedereen toegankelijk
Heerlen moet een inclusieve stad worden. Dat betekent dat we ervoor moeten zorgen dat onze stad en onze openbare ruimtes voor iedereen toegankelijk zijn.

 

 

Kwetsbare mensen verdienen extra aandacht

Kwetsbare mensen verdienen extra aandacht

Wij vinden dat we een belangrijke taak hebben bij het ondersteunen van mensen die dat nodig hebben. En dat we per groep moeten kijken wat we hieraan kunnen doen. Maatwerk is daarbij het sleutelwoord.

Kwetsbaar is voor ons geen diskwalificatie, integendeel. Wat wij ermee bedoelen is dat iemand om wat voor een reden dan ook (soms tijdelijk) niet volledig kan deelnemen aan de maatschappij. Wij vinden dat deze mensen hulp en ondersteuning verdienen.

Mensen die in armoede leven
Het grootste risico op armoede in de provincie Limburg hebben de inwoners van Heerlen. Dat blijkt uit armoedecijfers van het CBS. Wij willen hier structureel verandering in brengen. Met een aanpak die is toegespitst op de wijken waarin de nood het hoogst is. En in nauwe samenwerking met gelijkgestemde partijen.

Armoede en schaamte gaan vaak samen. Dus leidt armoede dikwijls tot isolement van een gezin of individu. Wij willen onze sociale buurtteams inzetten om verborgen armoede zichtbaar te maken. Zodat de mensen die het betreft adequaat geholpen kunnen worden. Zodat gezinnen weer gaan deelnemen aan het sociale leven. Sociale buurtteams moeten de ogen en oren zijn van de wijk. Zodat de gemeente in een vroegtijdig stadium weet wat er aan de hand is en iets kan doen als dat nodig is. De sociale buurtteams mogen dan ook rekenen op onze steun!

Werkloze 50+ers
De grootste leeftijdscategorie in de gemeente Heerlen is 50+. De werkloosheid in deze leeftijdsgroep is groot. Wij willen ons sterk maken voor het benutten van dit potentieel. Door het voeren van een stimuleringsbeleid (lobby, subsidies) voor bedrijven om zich te vestigen op de omringende bedrijventerreinen (Avantis, Trilandis), het initiëren van omscholingstrajecten, het inzetten van 50+ers om jonge starters te begeleiden, het realiseren van een uitzendbureau dat zich richt op 50+ en het aanzetten van andere uitzendbureaus tot extra inspanningen op dit terrein.

Mensen die medische zorg nodig hebben
Wij zetten ons in voor het behoud van de dienstverlening van het ziekenhuis in Heerlen. Dus moet het aantal bedden minimaal gelijk blijven. Ook de kwaliteit van de zorg moet gehandhaafd blijven. Daarnaast willen we bewerkstelligen dat de nazorg van operaties in Sittard–Geleen, voor inwoners van Heerlen in Heerlen plaatsvindt.

 

 

Iedereen moet zich veilig voelen in Heerlen

Iedereen moet zich veilig voelen in Heerlen

Je veilig voelen in je huis, straat en wijk. Maar ook in het verkeer. Dat draagt bij aan prettig wonen in Heerlen. Dus doen wij er alles aan om die veiligheid te bevorderen.

Voorkomen is beter dan genezen
Dat is ons motto als het om veiligheid gaat. Dus organiseren we voorlichtings-bijeenkomsten over veiligheid, in en rond het huis en in het verkeer. We stimuleren en faciliteren WhatsApp buurtpreventie. En in wijken waar mensen zich onveilig voelen, heffen we ‘enge’ plekken op of vervangen we hoge groenvoorziening door lage, zodat er meer overzicht komt. Ook betere verlichting helpt hierbij.

Verkeer: afremmen en weren
In woonwijken waar te hard wordt gereden gaan we voor het inrichten van 30km- zones. En om het centrum veiliger te maken voor voetgangers richten we ons op het afsluiten ervan na 12 uur voor gemotoriseerd verkeer.

Adequate hulp in geval van nood
De OPH wil Heerlen ‘hart-veilig’ maken door het realiseren van een dekkend AED-netwerk. Daarnaast willen we een noodkaart voor ouderen introduceren. Hulpdiensten lopen er dikwijls tegenaan dat belangrijke informatie ter plekke ontbreekt. Vooral bij (alleenstaande) ouderen. Gegevens over bloedgroep, medicijngebruik, allergieën en medische voorgeschiedenis. Maar ook telefoon-nummers van familieleden. De noodkaart lost dit op. Die zorgt dat alle gegevens meteen binnen handbereik zijn. Zodat hulpverleners snel en adequaat hun werk kunnen doen.

 

 

Basisvoorzieningen zijn van levensbelang in de wijk

Basisvoorzieningen zijn van levensbelang in de wijk

Heerlen is meer dan alleen het centrum. Alle wijken zijn even belangrijk. Wij willen dat iedereen met plezier in onze gemeente woont. De aanwezigheid van basisvoorzieningen in elke wijk is een belangrijke voorwaarde om dat te realiseren.

Heerlen telt een groot aantal, zeer verschillende wijken. Zij maken onze gemeente tot wat zij is: gevarieerd en veelzijdig. De mensen die er wonen maken de wijk. Samen zorgen zij ervoor dat de wijk functioneert en leeft. Als OPH willen wij dat zoveel mogelijk faciliteren.

Buurtgericht werken (BGW) zien wij als de belangrijkste schakel tussen de gemeente en haar inwoners. Als middel om inwoners mee te laten denken en te doen. Om ervoor te zorgen dat die zaken worden opgepakt die wijkbewoners belangrijk vinden. In een aantal buurten werkt dit inmiddels perfect. Daar willen wij lering uit trekken voor andere buurten. Zodat ook zij er hun voordeel mee kunnen doen. De OPH is op dit punt geïnspireerd door G1000

Essentieel voor de leefbaarheid in de wijken is de aanwezigheid van basis-voorzieningen. Dus van winkels, pinautomaat, horeca en van activiteiten op sociaal of cultureel gebied. Verenigingen spelen bij dat laatste een belangrijk rol. Zij zorgen voor de nodige verbinding én voor vermaak. Zij mogen dan ook rekenen op onze steun.

 

 

Mobiliteit van ouderen bevorderen is noodzaak

Mobiliteit van ouderen bevorderen is noodzaak

We willen dat ouderen zo lang mogelijk met plezier zelfstandig kunnen blijven wonen. En er alles aan doen om te voorkomen dat mensen geïsoleerd raken of eenzaam worden. Makkelijk bereikbaar en betaalbaar openbaar vervoer is dan noodzaak.

Openbaar vervoer dat iedereen kan betalen. En dat qua afstand makkelijk bereikbaar is. Dat is waar wij ons hard voor maken. Op dit moment is het openbaar vervoer voor veel mensen te duur. Daar willen we verandering in brengen. Door samen met Arriva te werken aan goedkopere vormen van openbaar vervoer voor kwetsbare groepen. Eventueel in samenwerking met buurtgemeenten.

Daarnaast zetten we ons in voor het verbeteren van de verbindingen per openbaar vervoer met ziekenhuis Sittard – Geleen. Doordat een deel van de zorg daar naartoe verplaatst is, is er behoefte aan snelle verbindingen. Voor de OPH heeft dit hoge prioriteit. Net als het verbeteren van de communicatie over de verschillende verbindingen.

Het bevorderen van mobiliteit gaat verder dan het verbeteren van het openbaar vervoer. Omdat het gebruik van E-bikes toeneemt, pleiten wij voor een nieuw fietsplan, met aandacht voor veilige fietspaden, gratis bewaakte fietsenstallingen (Akerstraat en station) en voorlichting over het gebruik van E-bikes. Daarnaast zetten we ons in voor het realiseren van meer invalide-parkeerplaatsen voor kwetsbare ouderen.

 

 

Onderwijs: goed kijken wat er nodig is.

Onderwijs goed kijken wat er nodig is

Goed onderwijs is essentieel om de jongeren van nu goed voor te bereiden op later. Wij vinden het belangrijk dat iedereen, ongeacht economische situatie, afkomst of cultuur, gelijke kansen krijgt op het gebied van onderwijs. De komende jaren moeten we goed kijken wat Heerlen precies nodig heeft op het gebied van onderwijs. Onderwijs op het gebied van ouderenzorg verdient daarbij extra aandacht.

Gelijke kansen creëer je o.a. door voor- en vroegschoolse educatie. Door onderwijs gericht op de ontwikkelingsmogelijkheden van peuters en kleuters. Dat is onze stellige overtuiging. Daarom pleiten wij als OPH voor voortzetting hiervan. Gelijke kansen betekent in onze ogen ook het gericht aanpakken van voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid. Zo willen we voorkomen dat jonge mensen de aansluiting missen door hen een broodnodig steuntje in de rug te geven.

Brede school
Wij zijn voorstander van de brede school. In de wijk Passart bijvoorbeeld zien wij dat deze vorm van onderwijs grote voordelen heeft. Daar waar al goede buurt-voorzieningen zijn, zoals bijvoorbeeld op Heerlerbaan, kiezen wij dan ook voor een brede school in plaats van een brede maatschappelijke voorziening.

Onderwijs op het gebied van ouderenzorg
De groep ouderen in Heerlen groeit en de behoefte aan zorg wordt groter en specifieker. Terwijl de belangstelling voor opleidingen in de zorg achterblijft en er een tekort is aan hoger gekwalificeerd zorgpersoneel. Wij willen investeren in dit onderwijs. Omdat de ouderen van nu en later recht hebben op adequate zorg. Dus gaan we in gesprek met o.a. de Zorgacademie om te kijken welke maatregelen we moeten treffen om de toekomstgerichte zorg voor ouderen te waarborgen.

Basisschool Tarcisius
In onze visie verhuist basisschool Tarcisius naar het oude HTS-gebouw, dat (met respect voor het bestaande) verbouwd wordt voor deze nieuwe bestemming. De locatie is prima; verkeersoverlast wordt hierdoor vermeden. Bijkomend voordeel is dat het markante gebouw op die manier behouden blijft voor Heerlen. Het huidige pand van Tarcisius zou dan ruimte kunnen bieden aan bijvoorbeeld zorgwoningen, omdat daar een tekort aan is in onze stad.