De eerste Raadsvergadering onder leiding van onze nieuwe burgemeester hebben we weer achter de rug. De volgende staat weer voor de deur en zal plaatsvinden op dinsdag 20 oktober 2015. In deze Raadsvergadering worden een aantal besluiten genomen omtrent de navolgende onderwerpen:

  • het vaststellen van het gemeentelijk waterbeleid;
  • het vaststellen van de integrale beleidsmakers participatie;
  • het vaststellen van de verordening huisvesting onderwijs Heerlen;

Dit zijn zomaar een drietal onderwerpen die nadat ze in de commissies zijn besproken nu voor besluitvorming worden voorgelegd aan de Raad.

We gaan ons verder de komende weken verdiepen in de Begroting voor 2016 en volgende jaren. Op woensdag 4 en donderdag 5 november 2015 zullen we als Raad hierover debatteren en besluiten nemen. We weten dat het geen sinecure zal zijn om voor de komende jaren een sluitende begroting te krijgen. We zullen door middel van het nemen van diverse bezuinigingsmaatregelen hiervoor moeten zorgen.

Tenslotte wil ik u nu reeds vragen om een tweetal data in uw agenda te zetten. Als eerste is dit vrijdag 13 november 2015. Op deze dag zal er in de namiddag een klankbordgroep bijeenkomst gehouden worden. De klankbordgroep kan nog diverse leden gebruiken om van gedachte te wisselen met elkaar en zodoende de Fractie te voeden met zaken die voor ons als OPH van belang zijn. Schroom niet om gebruik te maken van het recht om aan deze interessante activiteit deel te nemen.

Ik doe dan ook vanaf deze plaats een beroep op al onze leden, indien u interesse heeft, zicht te melden bij het secretariaat van onze partij of bij ondergetekende. U kunt een e-mail sturen naar secretaris@ouderenpartijheerlen.nl of a.damen@heerlen.nl Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

De tweede datum die u reeds kunt noteren is vrijdag 27 november 2015. Op deze dag wordt de Algemene Leden Vergadering gehouden. De uitnodiging hiervoor volgt!

Loek Damen
Fractievoorzitter Ouderen Partij Heerlen (OPH)